Termes i condicions


La present “Política de privacitat” regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través de la pàgina web que Twittink posa a la disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des de la pàgina web.
L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat al tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Twittink per a les finalitats assenyalades.
La pàgina web pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook o Twitter. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que és recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.
La pàgina web pot allotjar blogs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals twittink no té cap control.
A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, Twittink podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari, en aquells casos en què la configuració de l’usuari a aquest efecte així ho permeti.
Amb l’objectiu d’oferir seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, Twittink podrà registrar l’adreça IP (nombre d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre sí). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.
Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari?
Identitat: Francesc Montenegro
Domicili comercial: C/Sant Ferriol, 3, 17800 - Olot
Correu electrònic: info@twittink.com
Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?
Twittink tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per la web. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de (i) consultes varies (iii) subscripció al butlletí (iv) participació a les xarxes socials mitjançant comentaris.
Per quant temps conservarem les dades personals de l’Usuari?
Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’Usuari.
Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari?
La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’Usuari.
A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?
En general, l’accés a la seva informació personal serà limitat únicament a aquelles persones dins l’organització que la necessitin per gestionar la seva sol·licitud o avaluar la seva sol·licitud.
Com protegeix twittink la seva informació personal?
Twittink implementa mesures de seguretat organitzatives, tècniques i físiques amb l’objectiu de protegir les seves dades per tal d’evitar violacions de seguretat i garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades durant tot el tractament.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?
L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si twittink tracta dades personals que li concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Twittink cessarà en el tractament de les dades, tret per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Per últim, podrà l’Usuari podrà exercitar el seu dret de Portabilitat i, en el cas que procedeixi, Twittink haurà de gestionar la seva tramitació.
L’Usuari podrà exercir els seus drets en els termes legalment dirigint-se mitjançant correu postal a: Twittink, C/ Sant Ferriol, 3, 17800 Olot, o correu electrònic info@twittink.com amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyant, en qualssevol del casos, de còpia del DNI, passaport, o document vàlid que acrediti la seva identitat.